PROJEKT BADAWCZY

-----Projekt CZYTANIE POETÓW POLSKIEGO OŚWIECENIA. KRASICKI - NARUSZEWICZ - TREMBECKI - KARPIŃSKI jest zespołowym projektem badawczym zatwierdzonym przez MNiSW w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (0091/NPRH2/H11/81/2013). Jego realizacja przebiega w la-tach 2013-2018 pod kierunkiem dr hab. Bożeny Mazurek - pracownika naukowo-dydaktycznego Zakładu Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opac-kiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W skład ponad sześćdziesięcio-osobowego, wielopokoleniowego zespołu wykonawców wchodzą badacze z kilkunastu krajowych ośrodków akademickich i naukowych oraz jeden wykonawca z Fryburga. Merytoryczną opiekę nad każdym z nad-rzędnych zadań badawczych ("czytań") realizowanych w ramach projektu sprawują kierownicy zespołów, zajmujących się w kolejnych latach twórczością Ignacego Krasickiego, Adama Stanisława Naruszewicza, Stanisława Trembeckiego i Franciszka Karpińskiego.
-----Głównym celem zespołowego projektu badawczego, który integruje we wspólnym przedsięwzięciach naukowych znaczącą część środowiska polskich badaczy literatury i kultury Oświecenia, jest rzetelne opracowanie obszernych materiałów, które staną się podstawą merytoryczną nowoczesnych monografii twórczości czterech wybitnych pisarzy XVIII wieku. Do tego celu będą prowadziły przygotowane przez wykonawców małe monografie ponad stu czterdziestu utworów wskazanych twórców, które złożą się na cztery obszerne tomy rozpraw, zawierające oryginalne odczytania, interpretacje oraz reinterpretacje tekstów mało znanych bądź nierzadko niesłusznie w sposób zbanalizowany funkcjonujących współcześnie w świadomości społecznej. Ambicją wykonawców projektu jest przywrócenie tych dzieł do obiegu czy-telniczego i badawczego.

-----Oficjalna witryna internetowa zespołowego projektu CZYTANIE POETÓW POLSKIEGO OŚWIECENIA. KRASICKI - NARUSZEWICZ - TREMBECKI - KARPIŃSKI prezentuje jego główne założenia, cele i me-todykę badań podjętych przez wykonawców. Przedstawia również aktualne przedsięwzięcia o charakterze organizacyjnym i formy upowszechniania podejmowanych studiów. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące udostępnianych wyników badań, a także opinie związane z tematyką projektu można kierować pod adresem kierownika.